Privacy verklaring

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van ”AUTOBEDRIJF BEGUIN ”  (hierna genoemd “AUTOBEDRIJF BEGUIN”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze websites https://www.BEGUIN.be, www.kia-oostende.be, www.suzuki-oostende.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) Bij het bezoeken van het gebouw/vestiging, (III) op evenementen, en  (ii) alle (commerciële) relaties tussen AUTOBEDRIJF BEGUIN en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die AUTOBEDRIJF BEGUIN verzamelt, alsook over de wijze waarop AUTOBEDRIJF BEGUIN deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

AUTOBEDRIJF BEGUIN wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de Website, het aankopen van goederen, het beroep doen op de diensten van AUTOBEDRIJF BEGUIN, enige communicatie met AUTOBEDRIJF BEGUIN, het inschrijven op de nieuwsbrief en het inschrijven voor event of opendeurdagen impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop AUTOBEDRIJF BEGUIN uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van AUTOBEDRIJF BEGUIN.

I. Soorten persoonsgegevens

AUTOBEDRIJF BEGUIN kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Taal
 • Aanspreektitel
 • Adres
 • Land
 • E-mail
 • Fax
 • Leeftijdscategorie
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • Contactpersoon
 • Telefoonnummer
 • Camerabeelden
 • Facturatieadres
 • Communicatievoorkeur
 • Rijksregisternummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Identiteitskaart
 • Netto-inkomen
 • Burgerlijke staat
 • Beroep
 • Andere financieringen
 • Schadeverleden
 • Datum rijbewijs
 • Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het contactformulier
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan AUTOBEDRIJF BEGUIN (bv. tijdens correspondentie)

AUTOBEDRIJF BEGUIN verzamelt tevens automatisch anonieme informatie  betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal AUTOBEDRIJF BEGUIN, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat AUTOBEDRIJF BEGUIN toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek van de Website
 • De opmaak van een offerte
 • De opmaak van een bestelbon
 • Aanvragen van een proefrit
 • Financieringsaanvraag
 • Onderhoudsaanvraag
 • Verzekeringsaanvraag
 • Bezoek showroom/garage
 • Het invullen van een contactformulier (aanvragen van advies)
 • Het inschrijven op de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van AUTOBEDRIJF BEGUIN
 • Het inschrijven voor events, opendeurdagen
 • Het uitwisselen van business cards
 • Het deelnemen aan een wedstrijd
 • Een samenwerking met AUTOBEDRIJF BEGUIN
 • Correspondentie met en uitgaande van AUTOBEDRIJF BEGUIN

De door AUTOBEDRIJF BEGUIN verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om een verzekeringsaanvraag te kunnen doen, om een financieringsaanvraag te kunnen doen en om deel te nemen aan bepaalde wedstrijden en events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

III. Gebruik persoonsgegevens

AUTOBEDRIJF BEGUIN kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering van een overeenkomst met AUTOBEDRIJF BEGUIN (incl. de opvolging daarvan)
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Statistische doeleinden
 • Aanvraag financiering
 • Aanvraag verzekering
 • Vastleggen onderhoud of herstelling
 • Vastleggen van een testrit
 • Follow-up na een aankoop
 • Follow-up na een meeting
 • De opmaak van een offerte (en het versturen ervan)
 • Het leveren van onderhoud/herstellingen
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en – desgevallend – op grond van uw expliciete goedkeuring
 • Bevestiging van inschrijving voor een event of opendeurdagen
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met AUTOBEDRIJF BEGUIN of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op AUTOBEDRIJF BEGUIN rust
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

AUTOBEDRIJF BEGUIN zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot voor de verwerking van betalingen, het verzenden van leveringen, database management, het leveren van diensten, bijstand of producten aan AUTOBEDRIJF BEGUIN, het verkrijgen van finaciering). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan business partners, payment providers, softwareleveranciers, cloud partner, transport partners, externe IT-consultants, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappij en andere dienstverleners.

 

Indien het noodzakelijk is dat AUTOBEDRIJF BEGUIN in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat AUTOBEDRIJF BEGUIN uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer AUTOBEDRIJF BEGUIN hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van AUTOBEDRIJF BEGUIN.
 • Wanneer AUTOBEDRIJF BEGUIN of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die AUTOBEDRIJF BEGUIN heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal AUTOBEDRIJF BEGUIN uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

VI. Opslag persoonsgegevens  

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart AUTOBEDRIJF BEGUIN uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

VII. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (AUTOBEDRIJF BEGUIN wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met administratie@beguin.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan AUTOBEDRIJF BEGUIN te bezorgen via e-mail of per post.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten, producten of goederen van AUTOBEDRIJF BEGUIN meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van AUTOBEDRIJF BEGUIN.

VIII. Beveiliging persoonsgegevens

AUTOBEDRIJF BEGUIN verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

AUTOBEDRIJF BEGUIN zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren in de cloud met datacenters in de EU en onsite.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van AUTOBEDRIJF BEGUIN, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat AUTOBEDRIJF BEGUIN in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

IX. Update Privacy Verklaring

AUTOBEDRIJF BEGUIN is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

X. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. AUTOBEDRIJF BEGUIN draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

XI. Contacteer AUTOBEDRIJF BEGUIN

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop AUTOBEDRIJF BEGUIN uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

of

 • Via de post: Torhoutsesteenweg 586, 8400 Oostende

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop AUTOBEDRIJF BEGUIN deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop AUTOBEDRIJF BEGUIN uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsauthoriteit.